سجاد راد - Sajjad Rad sajjad-rad:~ brogrammer$
$ resume
$ blog.sajjadrad.com